Thursday, February 23, 2012

דברי חיזוק חשובים מהגה"צ הרב רומפלר

אנחנו נמצאים כעת בשלב האחרון ובימים האחרונים של הגלות, וסמוך ונראה לגאולה השלימה שתהיה בימינו במהרה, לכן כעת יש ריבוי מלחמת היצר מה שלא היה מימות עולם, ונמצאים כעת הרבה מאד מאד נשמות חשובות גדולות מאד, שנשאר להם לתקן כמה דברים, ולכן אפילו שעבדו הרבה שנים בעבודת ד' גדולה, כעת מפילים אותם מן השמים לנסיונות גדולות ולשפלות גדולה ולידי הסתר פנים ולידי חושך ברוחניות, ועיקר הנסיון הוא שלא להתייאש מהמשך עבודת ד' בכל דרגא ומצב, כמובן לעשות מה שביכלתו להלחם עם יצרו ולא להכשל, אבל אם בכל זאת נפל ונכשל ואפילו הרבה פעמים, יעשה מה שכן ביכלתו, ויתחזק כל פעם ולא יחליט לעזוב עבודת ד' ח"ו מחמת נפילותיו וכשלונותיו, כי זה גופא הנסיון כעת שלא יעזוב, ויתחזק כל פעם ויעשה מה שביכלתו, ויפנה תמיד רק לבורא יתברך ויחזיק בו בכל כוחו כל עוד נשמתו באפו, וזהו הנסיון לראות האם יתייאש או לא, וכמה פונה רק לבורא יתברך וכמה שלא מרפה ולא עוזב את ד' מה שכן ביכלתו, וזה נקרא שעומד בנסיון אם תמיד מתחזק, ובשמים המלאכים בוכים על נשמות חשובות בדורנו כעת שלא החזיקו מעמד ולא התחזקו ונתייאשו ונפלו לידי הערב רב רח"ל, לכן העיקר תמיד לפנות רק לבורא יתברך בכל מצב וזמן, ולהחזיק בו יתברך בכל כוחו, ובקרוב בקרוב נזכה לגאולה השלימה מתוך רחמים גדולים ונגלים במהרה בימינו אמן.

No comments: