Sunday, January 1, 2012

לחילונים וחרדים שנשארו שפויים

אני הייתי מוחה רק נגד מה שבאמת לא בסדר. לחילונים אין כל זכות להחליט לנו על קווי המהדרין (עוד כשיש רק איזה 5 כנגד מאות המעורבים!) וגם אין להם זכות לקבוע לנו לתלות תמונות של נשים (בעיקר הפרוצות) בקניונים, חנויות, שלטי רחוב וכו שנמצאים באיזורים חרדים גם אם הם מעורבים קצת בחילונים. צריך לכבד את כולם. אם כל כך חשוב לחילונים לראות נשים חצי ערומות, יש להם מספיק מקומות ללכת ולראות זאת. אבל, העדה החרדית צריכה לגנות את המעשים של הסיקריקים. הם לא פועלים על פי התורה. "דרכיה דרכי נועם" ולא לירוק על נשים וילדות ולא לזרוק אבנים והעדה החרדית גם לא מוחים נגד הסיקריקים והחרדים כביכול שמבזים ברבים נשים צנועות עם רדידים וכו. צריך לגנות כל מעשה שהוא נגד התורה.  ב"ה שעוד נשארו חרדים וחילונים שפויים שמבינים שהתקשורת הם ממש רשעים בני רשעים שמסיתים אחד נגד השני ומסכסכים בין אחים, ה' ישמור. חייבים לסגור את כל-ל-ל-ל מערכות התקשורת. כל העיתונים כולם! ך

No comments: