Wednesday, December 28, 2011

הדרת נשים - דברי רב דתהילות ישראל

ניכרים דברי אמת

מתוך דברי הגה"צ דתהלות ישראל בסעודת ר"ח טבת תשע"ב

נכתב ומופץ על ידי א' מהשומעים


בענין הקו' הידוע למה תקנו הדלקת הנרות ח' ימים הלא הנס בשמן היה רק ז' ימים כי יום הראשון היה להם שמן טהור ע"פ הטבע, ויש מן הראשונים שמתרצים שיום א' תקנו על מציאות הפך, ע"כ. ותירוץ זה אינו מובן כי סו"ס אין זה נס ואין עושים זכר אלא לדבר שנחשב נס.

אמנם ביאור הענין ילה"ב בדרך זה כי הנה במה שכתוב בברייתא בגמ' (שבת כא:) וטמאו כל השמנים שבהיכל איתא בספה"ק שזה רמז שטמאו כל השכליים את כל מה שיהודי צריך להאמין, וכבר הסברנו שזה שהצליחו היוונים לכנס לתוך בהמ"ק ולטמא את כל הטהרות זה ניתן להם מן השמים מפני שהצליחו לפני זה לטמאות את המוחות של הרבה או רובם של הכלל שלא עמדו בנסיונותם ונדבק בהם טומאתם של היונים בפנימיות הדברים, עי"כ ממילא ניתן להם אח"כ בקל לטמא גם את הדברים שרמוזים על החכמה בחצוניות הדברים שהוא השמן שמדליקים בה בבית אלקינו, והוא עפ"י יסוד הרמב"ן (סו"פ בא) שאין שום דבר בא מכח הטבע אלא הכל בגזירת עליון.

לפי המתבאר ילה"ב הענין שבזמן ההיא שרוב רובם של הכלל ישראל נמשכו בפנימיות לבם אחרי קליפת וטומאת היוונים והרבה נעשו מתיוונים לכן מה שנשאר מעטים שלא נתפסו בזה ונשארו עדיין יהודים עם אמונה טהורה ולא נמשכו אחר השכלת יון, היה זה נחשב בגדר נס, ומכיון שכל הענין שהצליחו לטמא השמן ה"ז סימן למה שהיה בפנימיות הענין ולכן היה ודאי סכנה גדולה שיצליחו גם לטמא אותו הפך ולכן גם מה שנשאר פך שמן טהור היה זה בגדר נסא, ובזה מובן היטב תירוץ הראשונים.

‏ד'/טבת/תשע"ב 06:17:20

Text Box: א וה"ז דומה למ"ד (אבות פ"ה ה') שזה שלא אירע טומאה לכהן הגדול ביום הכפורים נחשב א' מעשרה נסים, ותמהו המפרשים למה זה נחשב נס הלא בודאי כך זה לפי טבע הדברים שהכהן גדול (ברוב השנים של בהמ"ק) היה איש קדוש מצדיקי דורו לא יארע לו טומאה ח"ו בשום פעם ומכש"כ ביום הכפורים ועם כל זהירותו, ותירצו כי מפני שהיה הכה"ג מיועד ביו"כ לעשות העבודה עבור כל הכלל ישראל Text Box: ולכפר על כל עוונותיהם לכן כל המקטרגים והמזיקים  שנבראו מכח כל העוונות נלחמו נגדו בכל כחם והיו מנסים להביאו לידי טומאה ח"ו וכמו שנלחם הס"מ נגד יעקב אבינו לכן היה צריך לנס גדול שינצל מהם, וכמו"כ ילה"ב בענינינו שמכיון שקליפת היונים התגברה כ"כ אז ונלחמו נגד כל הכלל כ"כ בחוזק (עד שנצחו את רובם) ועי"ז התחזקה מאוד כח הקליפה לכן היה צריך כאו"א נס גדול להנצל.

‏ד'/טבת/תשע"ב 06:17:20

וכמו"כ הוא כהיום שכל יהודי שלא נתפס להתיוונות ששולט היום הרי זה בגדר של נס, כי הרוח היום כ"כ מושך להתדמות להרחוב ולהתקרב גם להשקפתם ולתרבותם והשכלתם ולהאמין בטבע ולפרש כל דבר בהגיון שכלי, ויהודי שנשאר היום בטהרה וניצול מן השקר בבחי' פך שמן טהור זה נס ממש. ואיתא בבני יששכר שחנוכה זה חינוך והכנה לגאולה העתידה, ופירוש דבה"ק הוא שיהודי שמקבל האור של חנוכה לראות את האמת ולגלות הנס שבתוך הטבע, וממשיך לתוך החיים שלו לחיות עם האמת זה מכשיר אותו לגאולה העתידה.

כבר דברנו כ"פ על הענין שהולך היום שיש מלחמה כנגד הצניעות אבל עכשיו אני רוצה להוסיף. הצבור כאן זוכר שאמרתי לפני כמה שבועות שאני בטוח שעוד יראו איזה גזירות קשות עתידין להיות עתה נגד כל הצניעות בכלל וכל זה מן השמים עקב המלחמה הזו, וזה דבר פשוט שהרי מרימים את קרן הפריצות בעולם, ואע"פ שאומרים שהמלחמה זה רק כנגד צניעות מוגזמת בכ"ז סו"ס המציאות והחוש מעיד שהם גורמים על ידי מלחמתם לרומם קרן הפריצות בכלל ומורידים ומשפילים כח הצניעות בכלל בכל העולם וזה ברור, ולכן זה חטאתך וזה פריה לדכא תחת רגל הסט"א את כל הצניעות בכלל, כי (בפנימיות הענין בשמים) דא ודא אחת היא וכמו שהזכרנו דברי החזו"א שמי ששונא את הקצוניות ה"ה באמת בלבו שונא את כל המצוה (אלא מה שאין לו ברירה הוא מקבל בעל כרחו).

ועכשיו כבר רואים זה בחוש וזה מר מאוד מה שרואים עכשיו שגוזרים כעת גזירות נוראות כנגד כל ענין ההפרדה בכלל וכנגד ההפרדה בדרכים בפרט שמבטלים הקו של מהדרין. ספרו לי שבאגד יש אוטובוסים שיש בהם שלטים שכתוב עליהם "נשים קדימה" ר"ל, היפך ממה שהיה נהוג עד עכשיו בקו מהדרין בהרבה מקומות כאן בא"י.

‏ד'/טבת/תשע"ב 06:17:20

והיום היה מעשה נורא בעיר בית שמש שזה כבר למעלה מעשר שנים שיש מחוץ לביהמ"ד הגדול שם מודעה באותיות גדולות שנשים לא יתעכבו מחוץ לביהמ"ד. והיום באו אנשי התקשורת יחד עם המשטרה ותלשו את המודעה הזו, זה ממש כמו שהיה בימים ההם בזמן היונים גזירות כנגד הדת. וגם ברחוב מאה שערים שזה כבר שנים רבות שתולה שם מודעות שלא יעברו נשים בפריצות וכל השנים עד היום לא פגעו בזה ועכשיו מדברים ורוצים השלטון הרשעה להסיר את זה ועוד ידם נטויה (היה לא תהיה) שרוצים לגזור עוד גזירות חמורות נגד צניעות ד"י. ואע"פ שמכל זה סובלים גם הטובים והצדיקים אבל הרי כך הוא הכלל תמיד שהטובים והצדיקים סובלים בעון המקולקלים (ואדרבה הצדיקים נתפסים קודם בעון הרשעים כמבואר בחז"ל מפני חוב הערבות שעלינו).

ויש להתבונן שבודאי זה תוצאה ועונש במדה כנגד מדה על מה שנלחמו כנגד הצניעות שאנשים חרדים נתנו כח להס"א בזה שסלפו ופרסמו בעולם שקרים בשם הבד"ץ כנגד כל המתחסדות בצניעות ומזה ינק הס"א כח לרדות אותנו ר"ל. ולפלא למה לא מתעוררים בתשובה הרי רואים בפירוש שזה בא במדה כנגד מדה, וזה חסד גדול שגם בזמן של הסתר פנים שבדר"כ לא רואים הנהגה כזו של מדה כנגד מדה בגלוי וכמבואר ענ"ז באוהחה"ק (ויקרא כ"ו כ"ד) עה"פ והלכתי וגו' בקרי וגו'ב, בכ"ז עכשיו השי"ת האיר לנו ומראה לנו בגלוי כזאת בכדי שנכין מזה מה רוצים מאתנו שנתקן, זה בודאי שייך לאור של חנוכה וכ"כ קל לראות (אפילו בעינים סגורות) את המדה כנגד מדה בדיוק, ובזה הקב"ה נותן יד לפושעים שנותן האפשרות למי שרוצה לחזור בתשובה לפני גמר החתימה האחרונה בחנוכה ולזכות להחתם לטוב בספרן של צדיקים כי"ר, וזה בגדר ישועה ונס חנוכה ומתנה גדולה שנותן לנו הקב"ה לכבוד חנוכה, ואם ח"ו לא מתעוררים ה"ז בגדר שוטה המאבד מה שנותנים לו וע"ז כתוב ואם תלכו עמי בקרי שאז ההנהגה של ד' נעשה יותר בהסתר ד"י.

ספרו לפני שראש הממשלה אמר עכשיוג שיבטלו כל המהדרין ובפרט בעיר בית שמש כי שם ישנם היותר קצונים. והנה ידוע לכל מי שיודע שהמלחמה נגד השאלים התחילה בעיר בית שמש ומשם מקורה (ומשם התפשטה לירושלים ומשם לכל העולם חרידים וחופשים יחד ד"י) והרי לנו עתה גילוי גדול מן השמים שמראים בחוש שדוקא במקוםד שהתחילה כל המלחמה כנגד הקצונים דוקא עליהם מתנפלים יותר, וה"ז דומה למש"כ בתוה"ק בעונשה של סוטה שהפרענות מתחיל ממקום שהתחיל החטא וכמו שפרשוה חז"ל, וה"ז מאור הגנוז שמעט ממנה בכחה לדחות כל חושך ועוורון.

כל מי שיש לו עינים לראות רואה זה בבירור ואע"פ שהשי"ת כביכול ירד עתה בבחינה למטה מעשרהה והאיר לכל א' שעדיין רוצה לראות את האמת שיוכל מכח זה להתעורר בתשובה ולראות האמת אבל עכ"ז ישנם כאלו שטח עיניהם מראות ועינים להם ולא יראו, וי"ל בדרך רמז דכיון שעינים להם לע"ז כלומר להשקר שמשתמשים עם עיניהם לשקר ועל כן הוכו בסנוורים מלראות אמת וכבר אין להם אפשרות ועינים לראות אמת, וע"ז צריך להתפלל בחנוכה שנזכה לקבל מאור הגנוז ונזכה לראות האמת ושכולם יזכו לחזור בתשובה (כי הלא סוכ"ס כולם אחינו בשרינו שאנו רוצים בטובתם) וכמשאחז"ל (ברכות י') יתמו חטאים ולא חוטאים, וזה יכשיר אותנו להיות ראויים ומוכשרים לקבל פני משיח צדקנו ברוב רחמים וחסדים בב"א.


‏ד'/טבת/תשע"ב 06:17:20

Text Box: התשובה היחידה לזה הוא שנמצא לפנינו מזיק גדול וחזק של רוח שטות היות ומגלגלים חובה ע"י חייב לכן הוא נבחר להיות חלה עליו שכופה אותו לשטות זו. ומאיפה נברא המזיק הזה, התשובה הוא מחטא דומה בדומה שכל אלו מבני מחנינו ד"י שלוחמים כבר שנה וחצי וביותר לאחרונה נגד הצניעות כנ"ל וה"ז ג"כ נעשה בצורה גרוע כזאת שבזמן שישנם מלא וגדוש מצרות צרורות בין בגשמיות ובין ברוחניות שהורסים את הדת ובפרט איך שהפריצות מתגברת והורסת גם מתוך מחנינו ד"י ועכ"ז כולם פונים ותפוסים רק למלחמה זו נגד הקצוניות בצניעות (ולא נגד הפריצות שהורסים כל כרם בית ישראל) ובצורה שהם נלחמים כאלו זה הצרה היותר גדולה וסכנת הרס היותר גדולה שמצאו בכלל ישראל ולכן הם עסוקים דוקא בזה בכביכול שזה הצלת שמד של הכלל ישראל, זה מה שברא את המזיק והמקטרג הגדול הזה שכולנו עתה סובלים מזה. [הוספת המעתיק, היום השמיעו התקשורת שרוצים להביא אלף נשים פרוצות שיסתובבו בחוצות בית שמש אוי לאזניים שכך שומעות ועדיין לא מתעוררים לתשובה ולהבין מה גרמו בחטאם, ואולי זה פחות מפריע להם ובוחרים יותר בזה ממה שיסתובבו אלפי שאלים בבית שמש, ע"כ הוספת המעתיק]. ד וא' שאל הרי מה שהורידו את השלט לא היה באיזור שהיה עיקר המלחמה אלא באיזור אחר שם בעיר, השיב על זה הרב שתמיד משאירים מקום לטעות כמו שאחז"ל לגבי מש"כ בתורה "נעשה" אדם, שנתנה תורה מקום למינים לטעות, כי משמים אין מבטלים לגמרי את הבחירה לכן משאירים מקום להרוצה לטעות, וז"ב, אבל מי שרוצה את האמת ורק את האמת לא יטעה. ה כדאיתא בספה"ק בשם האר"י ז"ל שבחנוכה השכינה כביכול יורדת למטה מעשרה. Text Box: ב  וז"ל פירוש שלא יביא עליהם היסורים מכוונים על חטאתם כמו שעשה מקודם שהיה מביא כחטאתם על דרך אומרו (תהלים ס"ב י"ג) תשלם לאיש כמעשהו כי זה יעורר לב נרדם וישכילו להטיב מעשיו שכנגדם באה אליו הרעה ואמר ד' כי אם ילכו עמו בקרי ולא ישכילו למעשה ד' אשר יעורר לבם בכיוון יסורין כנגד עוונותיהם גם הוא ילך עמהם בקרי ויביא עליהם יסורין שאין להם דמיון למעשיהם הרעים, עכ"ל, וע"ש עוד (בפסוק מ') שכתב וז"ל שטעות מתמידי העבירות תבא להם מעין טועה בראותם מה שלפניהם אשר התעיבו עול שנה אחר שנה ודרכם צלחה ושלותם רבה לאין חקר אף כי חטאתם כבדה, מזה לא יפחד עשות רשע וימאן לקחת מוסר כי יגדל ביחון הראות מהודעת המוכיח מיעודי התורה, ודבר זה כילה אמונת עם בני ישראל בעונש הרשע ושכר הצדיק. וכמו כן הנה עם בני ישראל לא הביא ד' עליהם מוסר עד אשר עונות ראשונים גברו ועלו למעלה ראש ושלוותם וטובתם רבה ועצומה כמובן מדברי נביאים, ולזה כשפעל ד' ועשה בהם נקמת עונותם לא האמינו כי על פועל הרע שילם להם ויוכיחו מהראשונים, לזה אמר ד' בעת שובם ויבואו להתודות צריכין להתודות גם כן כי אבותיהם חטאו. והוא אומרו והתודו עונם וגו' ואת עון אבותם, כדי להסיר טעות שהיו בו שאין זה מעשה רע ממה שעשאוהו ראשונים ולא נענשו, ויאמרו בפיהם אבותינו חטאו והרשיעו ואנחנו עונותיהם סבלנו לצד שאחזו מעשה אבותיהם בידיהם. ג וזה דבר שמצה נפלא ביותר שבזמן כזה שהסכנה של מלחמה אדירה ומסוכנת נוראה חופפת עתה מכל הצדדים והראש ממשלה יודע טוב מאוד את אשר לפניו (יותר ממה שההמון עם יודעים) שכל קיום המדינה תלוי בסכנה רציני מאוד ואיך בזמן כזה יש לו זמן ומוחו פנוי לדאוג על שטותים כאלה על מלחמה נגד הקצוניות בצניעות וכאלו אין לו דאגה אחרת על הראש וה"ז בגדר רוח שטות שא"א להסבירה ומאיפה נובע רוח שטות כזה, וביותר תמוה איך אינו מתבייש בתור ראש ממשלה בכזה,

No comments: