Wednesday, December 28, 2011

נעמה מרגוליס והסיקריקים

לכבוד החילונים ולכבוד הסיקריקים - מחללי ה' : ך

אנו, החרדים את ה' באמת, ומקיימים את "ואהבת לרעך כמוך", מוחאים בכל תוקף נגד ההתנהגות הנאצית הזאת.

אך אנחנו גם מוחים נגד מי שמחליט שכל החרדים הם רשעים ומדירים נשים. ואני מוחה נגד הגזענות שלכם, חילונים יקרים. אתם עכשיו לא יותר טובים מהסיקריקים. לצערי, המסר ברור. אינכם יכולים לסבול את הצניעות ואת הקדושה כי זה מפריע לכם לרדוף אחרי התשוקות והתאוות שלכם. אז אתם משתמשים בכל דבר שאפשר כדי להשחית את הצניעות. עוד סימן לגאולה הקרובה

No comments: