Thursday, November 20, 2008

יום חמישי כב חשון

יום חמישי כב חשון
בזמן האחרון אני שומעת יותר ויותר על רבנים שאומרים שאנחנו בתקופת הגאולה, שאנחנו עומדים לקראת זמנים קשים ושיש לחזק את האמונה בקב"ה )אב"ד של העדה החרדית( וחשבתי שאולי בגלל זה האוטיסטים כבר לא מתקשרים. הרי סוף סוף צדיקים גם מעבירים לנו מסרים, אמנם בכל זאת בהסתרה. ואז שלשום קיבלתי טלפון שיש תקשור חדש. שמחתי בכל זאת כי עוד לא קיבלנו אישור סופי כביכול מהגדולים שאנחנו באמת בזמן הגאולה, למרות שזה רק מחזק אותי עוד יותר מכיוון שצדיקים גדולים כמו רבינו נחמן אמרו שכשאומרים שמשיח בא השנה, כמו שאמרו בעבר, דווקא אז הוא לא יבוא, ולכן עכשיו כשזה מלא בהסתרה וסימני שאלה זה יותר מחזק, כי הרי הקב"ה רוצה מסירות נפש דווקא כשלא בטוחים שהסוף קרב, כדי לראות עד כמה אנחנו באמת רוצים להתקרב אליו לשמה ולא כדי להנצל ממוות

No comments: